• Armenianeconomy.com

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատոր սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Եվրասիական տնտեսական միութ­յունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» հա­մա­­ձայ­նագրի 5-րդ և 7-րդ հոդվածներով և Եվրասիական տնտեսական հանձնա­ժողովի խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N72 որոշման 2-րդ կետի երկրորդ պար­բե­րութ­յամբ սահմանված պահանջների կատարման անհրա­ժեշ­տությամբ։

Նախագծի կարգավորման առարկան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատորի սահմանումն է:

ՆԱԽԱԳԻԾ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

2020 թվականի   N _________ -Լ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատորին ներկայացվող հիմնական պահանջները և ընտրության ընթացակարգը հաստատելու մասին» N1565-Ն որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի 9-րդ կետը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N72 որոշման 2-րդ կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել, որ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N72 որոշման 2-րդ կետի երկրորդ պարբերությանը համապատաս­խան՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոց­ներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատոր են համարվում կոնսորցիումով հանդես եկող «Հեռանկա­րային տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոն-Արմենիա» սահմանափակ պատասխա­նատվութ­յամբ (Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Արշա­կուն­յաց 49-22, պետական գրանցման համար՝ 269.110.1117158, հարկ վճա­րողի հաշ­վառման համար՝ 02284645), «Ցենտռ ռազվիտիյա պեռսպեկտիվնիխ տեխ­նոլոգիյ» սահ­մա­նա­փակ պատասխանատվությամբ (Ռուսաստանի Դաշ­նություն, 121609, քաղաք Մոսկվա, Ռուբլյովսկոյե մայրուղի 28, հարկ 18, սենյակ 31, պետա­կան գրանցման համար՝ 1177746542247, հարկ վճարողի նույնականացման համար՝ 773I369928) և «ԱյՄարկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ (Ռուսաս­տանի Դաշնություն, քաղաք Մոսկվա, Ռուբլյովսկոյե մայրուղի 28, հարկ 18, սենյակ 30, պետական գրանցման համար՝ 1187746883499, հարկ վճարողի նույնականացման համար՝ 9731013192) ընկերությունները:

Վերոգրյալ իրավաբանական անձանց անունից հանդես է գալիս «Հեռանկա­րային տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոն-Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հիմնավորում

Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները.
        «Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանք­ների դրոշմավորման մասին» համաձայնագրի 5-րդ և 7-րդ հոդվածներով, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2019 թվա­կանի օգոս­տոսի 8-ի N72 որոշ­ման 2-րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված աշխա­տանք­ների կազմա­կերպ­­ման և համակարգման նպատակով ՀՀ կառավա­րութ­յան 2020 թվականի սեպ­տեմբերի 24-ի N1565-Ն որոշմամբ հաստատվել է Եվրասիական տնտե­սա­կան միութ­յան շրջա­նակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշ­մավորման ազգա­յին օպերատորին ներկայացվող հիմնական պահանջները (N1 հավելված) և Եվրա­սիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատորի ընտրության ընթացա­կարգը (N2 հավելված):

Վերոնշյալ որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտե­սական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշ­­­մավորման ազգային օպերատորը պետք է բավարարի հետևյալ հիմնական պահանջներին՝

1) ապահովի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N72 որոշմամբ սահմանված՝ օպերատորներին վերապահված գործա­ռույթ­ների իրականացումը.

2) հանդիսանա ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ: Մրցույթին իրավաբանական անձանց կոնսորցիումի մասնակցության դեպքում անդամ­ներից առնվազն մեկը պետք է հանդիսանա ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ.

3) ունենա համապատասխան որակավորման աշխատանքային ռեսուրսներ՝ էլեկտրո­նային կառավարման համակարգի մշակման, տեղայնացման և տեխնիկական աջակ­ցութ­յան (սպասարկման) ապահովման համար.

4) հավաստի Եվրասիական տնտեսական միության այլ անդամ-պետությունների օպերատորի (օպերատորների) հետ համագործակցության հնարավորությունը` հանձնա­ժողով ներկայացնելով օպերատորի (օպերատորների) հետ կնքված նախնական պայ­մա­նագրի կամ մտադրությունների համաձայնագրի կամ պայմանագիր կնքելու հավաստման պատճենը։

Վերոնշյալ որոշմամբ հաստատված  N2 հավելվածի՝

- 1-ին կետին համապատասխան՝ նույն ընթացակարգով կարգավորվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N72 որոշման 2-րդ կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան՝ Եվրասիական տնտե­սական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշ­մավորման ազգային օպերատորի ընտրության հետ կապված հարաբերությունները,

- 2-րդ  կետին համապատասխան՝ մրցույթը կազմակերպում և անցկացնում է Եվրա­սիա­կան տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանք­ների դրոշմավորման ազգային օպերատորի ընտրության միջգերատեսչական հանձնա­ժողովը, որը սահմանում է մրցութային փաստաթղթերը, իրականացնում է մրցույթի արդյունքների գնահատումը և ամփոփումը,

- 9-րդ կետի համաձայն՝ Հանձնաժողովը ներկայացված հայտերի ուսում­նա­սի­րութ­յունից և ներկայացված պահանջներին համապատասխանության գնահատումից հետո 3 աշխա­տանքային օրվա ընթացքում ամփոփում և հրապարակում է օպերատորի ընտրութ­յան մրցույթի արդյունքները։ Լիազոր մարմինը օպերատորի ընտրության մրցույթի արդյունք­­ների հրապարակմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ վար­չապետի աշխատակազմ է ներկայացնում օպերատոր սահ­մանելու մասին՝ ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծ:

ՀՀ վարչապետի 30.09.2020թ. N1108-Ա որոշմամբ ստեղծվել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշ­մավորման ազգային օպերատորի ընտրությունն իրականացնելու նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողով, հաստատվել է հանձնաժողովի անհատական կազմը և հանձնաժողովի աշխատակարգը։

 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատորի ընտրության միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու, դրա անհատական կազմն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին» N1108-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից մրցույթի արդյունքների գնահատման և ամփոփման արդյունքում օպերատորի ընտրության մրցույթում հաղթող է ճանաչվել մրցույթի միակ մասնակիցը՝ «Հեռանկարային տեխնո­լոգիաների զարգացման կենտրոն-Արմենիա» ՍՊԸ, «Ցենտռ ռազվիտիյա պեռսպեկ­տիվ­նիխ տեխնոլոգիյ» ՍՊԸ և «ԱյՄարկ» ՍՊԸ իրավաբանական անձանց կոնսորցիումը, որի անունից հանդես է գալիս Հայաս­տանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձ «Հեռանկարային տեխ­նոլոգիաների զարգացման կենտրոն-Արմենիա» ՍՊԸ-ն։

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N1565-Ն որոշ­մամբ հաս­տատված N2 հավելվածի 9-րդ կետին համապատասխան՝ անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել օպերատոր սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:

Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները.
Նախագծով առաջարկվում է՝ սահմանել, որ Եվրասիական տնտեսական հանձնա­ժողովի խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N72 որոշման 2-րդ կետի երկրորդ պար­բերությանը համա­պա­տաս­խան՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակ­ներում նույ­նա­կա­նաց­ման միջոց­ներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատոր է համարվում «Հեռանկա­րային տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոն-Արմենիա» սահմա­նա­փակ պատասխա­նատվութ­յամբ ընկերության (Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Արշա­կունյաց 49-22, պետական գրանցման համար՝ 269.110.1117158, 20/02/2020, հարկ վճա­րողի հաշվառման համար՝ 02284645), «Ցենտռ ռազվիտիյա պեռսպեկտիվնիխ տեխ­նոլոգիյ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (Ռուսաստանի Դաշ­նություն, 121609, քաղաք Մոսկվա, Ռուբլյովսկոյե մայրուղի 28, հարկ 18, սենյակ 31, պետա­կան գրանցման համար՝ 1177746542247, հարկ վճարողի նույնականացման համար՝ 773I369928), «ԱյՄարկ» սահմանափակ պատասխա­նատվությամբ ընկերության (Ռուսաս­տանի Դաշնություն, քաղաք Մոսկվա, Ռուբլյովսկոյե մայրուղի 28, հարկ 18, սենյակ 30, պետական գրանցման համար՝ 1187746883499, հարկ վճարողի նույնականացման համար՝ 9731013192) կոնսորցիումը, որի անունից հանդես է գալիս «Հեռանկա­րային տեխնո­լո­գիաների զարգացման կենտրոն-Արմենիա» սահմա­նափակ պատասխա­նատվութ­յամբ ընկե­րությունը (Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Արշա­կունյաց 49-22, պետական գրանցման համար՝ 269.110.1117158, հարկ վճա­րողի հաշ­վառման համար՝ 02284645):

e-draft.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Միջազգային համագործակցություն
• Վահան Քերոբյանը և Դմիտրի Գվինդաձեն քննարկել են հետագա գործակցության հնարավորությունները• Հայաստանը մեկ միասնական տաղավարով կներկայանա ITB Berlin միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսին• Վահան Քերոբյանը և Ժոնաթան Լաքոտը համագործակցության պատրաստակամություն են հայտնել հայ-ֆրանսիական տնտեսական կապերի ընդլայնման նպատակով• Շրի Լանկայի դեսպանը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարին առաջարկել է միջկառավարական հանձնաժողով ստեղ• ԵԱՏՄ երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը 2020-ի 11 ամիսներին կրճատվել է 2 տոկոսով• Քննարկվել է ռուսաստանյան շուկայում հայկական սննդամթերքի արտահանումների ընդլայնման հնարավորությունը• Մաքսատուրքերի զրոյացում, թեստերի փոխճանաչում. ՀՀ-ի նախաձեռնությամբ ինչ հաջող ծրագրեր են ընթանում ԵԱՏՄ-ում• Հայաստանում գրանցված տնտեսավարողները հեշտությամբ կկարողանան մասնակցել Ռուսաստանի պետական գնումներին• Ճապոնիան 3.6 մլն ԱՄՆ դոլարի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն