• Armenianeconomy.com

«Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը և ներկայացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագիծ

Հակիրճ բնութագիր

Նախագծով նախատեսվում է էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառում կարգավորվող անձանց  կողմից ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող մի շարք հաշվետվություններ միավորել ըստ հավելվածների մեկ իրավական ակտում, նվազեցնել հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականությունը, ինչպես նաև սահմանել դրանց ներկայացման ընթացակարգերը:

    ՆԱԽԱԳԻԾ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

           -- --------- 2021 թվականի №--Ն

քաղ. Երևան

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ  ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի          1-ին մասի 2-րդ կետի «ժ» ենթակետը, 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 16-րդ կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) որոշում է.

 • Սահմանել՝
  հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից հաշվետվությունների ներկայացման կարգը՝ համաձայն №1 հավելվածի.
 • տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևը՝ համաձայն №2 հավելվածի.
 • հանրային շարժական բջջային կապի ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևը՝ համաձայն №3 հավելվածի.
 • համարների կամ կոդերի զբաղեցման թույլտվություններ ունեցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևը՝ համաձայն №4 հավելվածի:
  Ուժը կորցրած ճանաչել Հանձնաժողովի՝
 • 2008 թվականի դեկտեմբերի 3-ի «Համարներ կամ կոդեր զբաղեցնող կարգավորվող անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող հաշվետվություն-ների ձևերը հաստատելու մասին» №660Ն որոշումը.
 • 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ձևը հաստատելու մասին» №712Ն որոշումը.
 • 2009 թվականի հունիսի 10-ի «Ելքային միջազգային ձայնային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» №275Ն որոշումը:
  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի մարտի 1-ից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը և ներկայացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման նախագծի վերաբերյալ

Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտում լիցենզավորված և ծառայություններ մատուցող անձինք Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով են ներկայացնում հանձնաժողովի 2008 թվականի դեկտեմբերի 3-ի №660Ն (համարների կամ կոդերի զբաղեցման), հանձնաժողովի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի №712Ն (տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ), հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 12-ի №231Ա (շարժական բջջային կապի ծառայություններ), հանձնաժողովի 2014 թվականի հունիսի 11-ի №161Ա (համարների տեղափոխելիություն) և հանձնաժողովի 2009 թվականի հունիսի 10-ի №275Ն (ելքային միջազգային ձայնային ծառայություններ) որոշումներով հաստատված հաշվետվությունները:

Ընդ որում, հանձնաժողովի 2008 թվականի դեկտեմբերի 3-ի №660Ն որոշմամբ հաստատված հաշվետվությունը հանձնաժողով են ներկայացնում յուրաքանչյուր տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող հունվարի 25-ը, իսկ մյուս բոլոր հաշվետվությունները հանձնաժողով են ներկայացվում եռամսյակային կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:

Անհրաժեշտություն է առաջացել առանձին հաշվետվությունները միավորել ըստ հավելվածների մեկ իրավական ակտում, հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականությունը նվազեցնել և ուժը կորցրած ճանաչել ելքային միջազգային ձայնային ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Բացի այդ, պետք է հնարավորություն ընձեռվի ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտներին լրացված և ստորագրված տարբերակները հանձնաժողով ներկայացնելու առձեռն, փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով՝ ուղեկցող գրությամբ:

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտի զարգացմանը համընթաց պետք է վերանայվի նաև հաշվետվությունների ձևաչափերում ներառված ծառայությունների, տեխնոլոգիաների շրջանակը, ինչպես նաև պետք է մանրամասն ներկայացվի ծառայությունների մատուցման փաստացի տարածքի վերաբերյալ դրույթը:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը
     Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը առաջարկում է միավորել գործող՝ հանձնաժողովի 2008 թվականի դեկտեմբերի 3-ի №660Ն, հանձնաժողովի 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ի №712Ն, հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 12-ի №231Ա և հանձնաժողովի 2014 թվականի հունիսի 11-ի №161Ա որոշումներով հաստատված հաշվետվությունները մեկ ընդհանուր որոշման նախագծի մեջ և ուժը կորցրած ճանաչել նշված բոլոր որոշումները: Բացի այդ, ուժը կորցրած է ճանաչվում նաև հանձնաժողովի 2009 թվականի հունիսի 10-ի №275Ն որոշումը և չի ներառվում նոր նախագծի մեջ:

          Համարների կամ կոդերի զբաղեցման հաշվետվությունը պետք է հանձնաժողով ներկայացվի յուրաքանչյուր տարվա համար՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող փետրվարի 10-ը, իսկ մյուս հաշվետվությունները պետք է հանձնաժողով ներկայացվի յուրաքանչյուր կիսամյակի համար՝ մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 25-ը:

          Համարների կամ կոդերի զբաղեցման հաշվետվության ձևում առաջարկվում է հանել ամրակցված կապի ակտիվ բաժանորդների վերաբերյալ սյունակները, քանի որ ամրակցված կապում ակտիվ բաժանորդային համար հասկացությունը չի օգտագործվում, այլ միայն օգտագործվում է զբաղեցրած բաժանորդային համար հասկացությունը: Հստակեցվում է նաև ամրակցված կապի «տարածաշրջանային (NDC) և (կամ) հանրային ամրակցված հեռախոսացանցի ոչ աշխարհագրական կոդը» սյունակը:

          Բացի այդ, տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության հաշվետվության ձևում առաջարկվում է հանել մի քանի տեխնոլոգիաներ պարունակող տողեր, որոնք ակտուալ չեն և լիցենզավորոված անձինք այդ տեխնոլոգիաներով ծառայություններ չեն մատուցում: Մասնավորապես, այդ տողերն են՝ DOCSIS (CATV/HFC), ISDN  և Dial-up (կանխավճարային եղանակով) տեխնոլոգիաները ներառող տողերը: Նույն հաշվետվության ձևում՝ ծառայությունների մատուցման փաստացի տարածքի վերաբերյալ, առաջարկվում է լրամշակել և ներառել ծառայությունների մատուցման փաստացի տարածքն ըստ մարզերի, բնակավայրերի, գործող տեխնոլոգիաների և բաժանորդների քանակի: Տվյալ փոփոխությունը պայմանավորված է ՀՀ բնակավայրերում ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների տարածման մակարդակն ու բաժանորդների թվաքանակները գնահատելու, համապատասխան վերլուծություններ կատարելու և ոլորտի կարգավորմանն ուղղված քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և ան­ձինք
          Որոշ­ման նախագիծը մշակել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը: Նախագիծը քննարկվել է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և հանրային էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող անձանց հետ։

Ակնկալվող արդյունքը
          Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ներդնել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող արդիականացված  կանոնավոր հաշվետվությունների ձևեր, որոնք կհաստատվեն հանձնաժողովի մեկ որոշմամբ, իսկ որոշման հավելվածներից յուրաքանչյուրն իրենից կներկայացնի առանձին հաշվետվության ձև:


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Հայաստանը 280 հազար դոլար կվճարի Steptoe and Johnson ընկերությանը՝ արբիտրաժում ՀՀ շահերը պաշտպնելու համար• Գեղամասարում արեւային կայան կկառուցվի. արտադրված էլեկտրաէներգիան ամբողջությամբ վաճառվելու է «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ին• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 898-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ• «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ• 2018-ի համեմատ՝ ներկայումս ՀՀ-ում ունենք 123 հազար 310-ով ավելի աշխատատեղ. վարչապետի խոսքը՝ ԱՆԻՖ-ի գործունեությանը նվիրված միջոցառմանը• Քննարկվել են հարկաբյուջետային քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր• ԶԼՄ օրենքում առաջարկվող կարգավորմամբ լրատվամիջոցը չի զրկվում պետական մարմնում գործունեություն իրականացնելու իր իրավունքից. Արթուր Հովհաննիսյան• Ռոյալթիի հարկման համակարգը կլինի ավելի արդար ու արդյունավետ• Օրենսդրորեն կկարգավորվի համայնքների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման գործընթացը

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
 • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
 • «Delta Beta» PR-գործակալություն