• Armenianeconomy.com

«Պետական գնումների մասին ընթացակարգում հակաճգնաժամային միջանկյալ մեխանիզմի կիրառման պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 04/02/2021թ. «Տնտեսական արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» N 142-Լ որոշման 3-րդ հավելվածի 13-րդ կետով նախատեսված միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով:

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

…. ……. N..-Ն

          ՀՀ կառավարության 2021թ. փետրվարի 4-ի N 142-Լ որոշման N 3 հավելվածով հաստատված տնտեսական արձագանքման ծրագրի շրջանակներում աջակցության ծրագրերի և գործիքների փաթեթի 13-րդ կետով նախատեսված միջոցառումն ապահովելու նպատակով, ՀՀ կառավարությունը որոշում է՝

Սահմանել, որ՝
1) սույն որոշման պահանջները տարածվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի հիման վրա՝ գնանշման հարցման ձևով, կազմակերպվող այն ընթացակարգերի վրա, որոնց հայտարարությունն ու հրավերը հրապարակվել են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո և որոնց շրջանակում կնքվող պայմանագրերը պետք է ֆինանսավորվեն 2021 թվականի ընթացքում.

2) գնանշման հարցման ձևով իրականացվող ընթացակարգի հրավերով (պայմանագրի նախագծով) նախատեսվում է նաև, որ՝

ա. եթե մասնակիցը տվյալ ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագրով պարտավորվում է պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, գնային առաջարկով ներկայացվող արժեքի ավելի քան 75 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և/կամ արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, ապա կնքվելիք պայմանագրով սահմանված պայմաններով վերջինիս փոխհատուցվում է պայմանագրի արժեքի 1 տոկոսը: Ընդ որում, սույն պարբերությամբ նախատեսված պայմանն ընդունելու դեպքում մասնակիցը հայտով ներկայացնում է պարտավորությունը ստանձնելու վերաբերյալ իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝

- աշխատանքների և ծառայությունների գնման դեպքում կցելով նաև օգտագործվելիք նյութերի ցանկը՝ անվանումների, գումարների և քանակների նշումով.

- նշելով նաև աշխատակիցների քանակը, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը, և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները.

բ. պամանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների բնօրինակները, դրանց ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի պատճենները և իր կողմից հաստատված տեղեկանք՝ համապատասխան թվով աշխատակիցներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատակիցների վճարված գումարների չափերը և հանրային ծառայության համարանիշները.

գ. փոխհատուցումն իրականացվում է կնքված պայմանագրի շրջանակում ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ողջ ծավալով ավարտվելուն հաջորդող 45 օրվա ընթացքում, պայմանով, եթե ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող.

3) փոխհատուցումն իրականացվում է ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի՝ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի պահուստային ֆոնդից, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը հասցեագրված գրության հիման վրա՝ սույն որոշման 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվության համաձայն: Կատարված գործառնությունները հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման 1224. «Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման» ծրագրի 12010․ «Աջակցություն հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և/կամ արտադրական ռեսուրսների սպառմանը» միջոցառմամբ և սահմանված կարգով արտացոլվում են ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում:

Կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքն ամբողջությամբ ընդունելուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե ներկայացված փաստաթղթերում բերված տեղեկատվության մեջ նշված գումարների չափը պակաս չէ սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված արժեքի 75 տոկոսից, պատվիրատուն կնքված պայմանագիրը, ինչպես նաև սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի ա) և բ) պարբերություններով նախատեսված փաստաթղթերը, մասնակցի գնային առաջարկը, ինչպես նաև կնքված պայմանագիրը ներկայացնում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն՝ դրանց հիման վրա արտադրական ռեսուրսների հայաստանյան ծագում ունենալու, ինչպես նաև աշխատակիցներին վճարված գումարների մասով հարկային մարմնի հետ համագործակցության միջոցով, վերջնիս կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունները կատարած լինելու փաստը հաստատելու համար:
Սույն որոշման 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի ուսումնասիրումն իրականացվում է դրանց ստանալուն հաջորդող երեսուն օրվա ընթացքում: Բերված տեղեկատվության հիման վրա՝
- փաստը հաստատվելու դեպքում, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում գրություն՝ գումարի փոխհատուցումն իրականացնելու համար, նշելով գումարը չափը, ստացող անձի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն,  այն պայմանագրի ամսաթիվը և ծածկագիրը, որի շրջանակում իրականացվում է փոխհատուցումը: ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը գումարի փոխհատուցումն իրականացնում է սույն կետով նախատեսված գրությունը ստանալուն հաջորդող երեք օրվա ընթացքում.

- փաստը չհաստատվելու դեպքում, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը դրա մասին տեղեկացնում է պայմանագիրը կնքած անձին և պատվիրատուին, նշելով մերժման հիմքերը:

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՂ

1.Անհրաժեշտությունը
 Նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 04/02/2021թ. «Տնտեսական արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» N 142-Լ որոշման 3-րդ հավելվածի 13-րդ կետով նախատեսված միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով: Մասնավորապես նշված կետով նախատեսված է պետական գնումների գործող կարգավորումների շրջանակներում ձևավորել միջանկյալ կիրառության հակաճգնաժամային մեխանիզմ՝ ներդնելով ժամանակավոր խթաններ հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և/կամ արտադրական ռեսուրսների օգտագործումը խթանելու նպատակով՝ սահմանելով, որ եթե հաղթող մասնակիցը՝ անկախ ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելու հանգամանքից, պարտավորվում է պայմանագիրը կատարելու ժամանակ ավելի քան X%-ի չափով օգտագործել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և/կամ արտադրական ռեսուրսներ, ապա վերջինիս սուբսիդավորման եղանակով կարող է փոխհատուցվել պայմանագրի արժեքի X %-ը:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
 Նախագծով առաջարկվող կարգավորումների սահմանումը նպատակ է հետապնդում հակաճգնաժամային տնտեսական արձագանքման միջոցառումների համատեքստում՝ պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով, գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ, նպատակ ունենալով ժամանակավոր սուբսիդավորման միջոցով խթանել տեղական արտադրությանը:

Մեխանիզմի գործարկումն առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ կարգով՝

1. կիրառել գնման մրցակցային ընթացակարգերով կնքված՝ մինչև 70 մլն. դրամ արժեք ունեցող պայմանագրերի դեպքում, որոնց գնման պայամանագրերը կնքվել են մեխանիզմը ներդնելուց հետո և որոնք պետք է ֆինանսավորվեն 2021թ. պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին.

2. պայմանագիրը կատարելու ժամանակ օգտագործվելիք հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և/կամ արտադրական ռեսուրսների (նյութերի) նվազագույն չափը սահմանել առնվազն 75%-ը՝ հանրագումարային ձևով, իսկ փոխհատուցման չափը՝ պայմանագրի գնի 1%-ը.

3. մեխանիզմի կիրառումը նախատեսել որպես մասնակցին ընձեռված հնարավորություն, որից վերջինս կարող է հրաժարվել.

4. փոխհատուցումն իրականացնել՝

- պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ամբողջապես ավարտվելուց և արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո.

- օգտագործված ռեսուրսների հայաստանյան ծագում ունենալու փաստը հաստատվեու պարագայում:

3.  Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը
 Հակաճգնաժամային տնտեսական արձագանքման միջոցառումների համատեքստում՝ պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով, գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ, նպատակ ունենալով ժամանակավոր սուբսիդավորման միջոցով խթանել տեղական արտադրությանը:

4. Կարգավորման նպատակը և բնույթը
 Նախագծով առաջարկվող կարգավորումների սահմանումը նպատակ է հետապնդում հակաճգնաժամային տնտեսական արձագանքման միջոցառումների համատեքստում՝ պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով, գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ, նպատակ ունենալով ժամանակավոր սուբսիդավորման միջոցով խթանել տեղական արտադրությանը:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և ան­ձիք

 Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից

6. Ակնկալվող արդյունքը

 Պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով, գործարկել միջանկյալ մեխանիզմ օժանդակելու տեղական արտադրությանը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Պետական գնումների ընթացակարգերում հակաճգնաժամային միջանկյալ մեխանիզմի կիրառման պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Պետական գնումների ընթացակարգերում հակաճգնաժամային միջանկյալ մեխանիզմի կիրառման պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

e-draft.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Տարեցներին տրվող խնամքի ծառայությունները կբարելավվեն• Կառավարությունն արտոնություններ տրամադրեց մի քանի մլրդ դրամի ներդրումային ծրագրերի• «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ• Պետությունը հակված է վերանայել հիփոթեքային վարկին ուղղվող եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը• Կենտրոնական բանկը ՀՀ արտարժութային շուկայում կիրականացնի գործառնություններ• 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՎԵԼԱՑԵԼ Է ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ• Առաջարկվում է բարձրացնել դատարան դիմելու պետական տուրքի չափը. նախկին 1500 դրամի փոխարեն այն կդառնա 6000 դրամ• «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասրկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին• «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ ընկերությունների ընտրության չափորոշիչները սահմանելու մասին»

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն