• Armenianeconomy.com

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 917 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

03 օգոստոսի 2021 | Օրենսդրություն, Նախագծեր | Цитата

Նախագծով առաջարկվում է համացանցով վիճակախաղերի և ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդի իրականացման մասով օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին։

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«    »   ………………… 2021թ. N _______ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N917 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Գովազդի մասին օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններ վերապահելու մասին» N917 որոշումը լրացնել նոր 1.4-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ.
«1.4. Գովազդի մասին օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասությունները համացանցով վիճակախաղի և ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդի իրականացման մասով վերապահել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին:»:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 917 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված՝ «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-193-Ն և «Գովազդի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-91-Ն օրենքների դրույթների պահանջների ապահովմամբ:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Ներկայումս «Գովազդի մասին» օրենքով նախատեսված` համացանցով վիճակախաղերի և ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդի իրականացման մասով օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը որևէ մարմնին լիազորված չէ:
3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը
«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 14.1-ին կետի և «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ նշված ոլորտներում վերահսկող մարմին է հանդիսանում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն:
«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է վերահսկող մարմինը` տեղում ստուգումների կամ փաստաթղթային վերահսկողության միջոցով, և դրա հետևանքով նույն օրենքի խախտումների բացահայտման դեպքում վերահսկող մարմինը կիրառում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:
Վիճակախաղերի կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները սահմանված են նույն օրենքի 5-րդ հոդվածով, որի 1-ին մասի «բ» կետի համաձայն՝ կազմակերպիչը նախքան վիճակախաղի գովազդի հրապարակումը դրա բովանդակությունը համաձայնեցնում է լիազոր մարմնի հետ, ընդ որում, վերջինս չի տալիս իր համաձայնությունը, եթե գովազդը հակասում է «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցված համապատասխան վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգի դրույթներին, պարունակում է թյուր կամ ապակողմնորոշող տեղեկություններ:
Նույն օրենքի 11-րդ հոդվածի «ա» կետի համաձայն՝ նույն օրենքի իմաստով խախտումներ են համարվում, եթե կազմակերպիչը խախտել է օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, իսկ 12-րդ հոդվածով սահմանված է, որ նշված խախտումների դեպքում (բացառությամբ լիցենզիայի գործողության կասեցման կամ դադարեցման հիմքի հայտնաբերման դեպքի, երբ պատասխանատվության միջոցները կիրառում է լիազոր մարմինը) կազմակերպչի նկատմամբ պատասխանատվության միջոցները կիրառում է վերահսկող մարմինը:
«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ շահումով խաղերի կամ ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է վերահսկող մարմինը` տեղում ստուգումների կամ փաստաթղթային վերահսկողության միջոցով և դրա արդյունքներով, նույն օրենքով սահմանված խախտումների բացահայտման դեպքում, կիրառում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:
Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները սահմանված են նույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով, որի «ժ» կետի համաձայն՝ ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեության կազմակերպիչը ապահովում է «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների կատարումը:
Նույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ տուգանքը կիրառվում և գանձվում է վերահսկող մարմնի կողմից: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի «բ1» կետի համաձայն տուգանքը` որպես պատասխանատվության միջոց, կիրառվում է, եթե կազմակերպիչը խախտել է նույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժգ» կամ 2.1-ին մասի «ժ» կետերի պահանջը` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար` երկու միլիոն դրամ:
Վերոնշյալ իրավական նորմերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ «Վիճակախաղերի մասին» և «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում է, այդ թվում` նշված օրենքներով սահմանված պահանջների (վիճակախաղերի և ինտերնետ շահումով խաղերի վերաբերյալ գովազդի համապատասխանությունը «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքին) խախտումների դեպքերում կազմակերպչի նկատմամբ պատասխանատվության միջոցները կիրառում է վերահսկող մարմինը` ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն: Միաժամանակ, պետք է հաշվի առնել, որ «Գովազդի մասին» օրենքում կատարված լրացումների և փոփոխությունների արդյունքում, օրենքի 26-րդ հոդվածը լրացվել է 2.2-րդ մասով, որի համաձայն՝ գովազդատու և գովազդակիր ձեռնարկությունների ղեկավարները նույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 10-րդ, 11-րդ, 11.1-ին, 11.2-րդ, 11.3-րդ, 12-րդ, 12.1-ին, 13-րդ և 15-րդ մասերով սահմանված պահանջների խախտումների համար կրում են վարչական պատասխանատվություն: Այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման լիազորված մարմինը նրանց նկատմամբ կիրառում է տուգանք` նվազագույն աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով: Նույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գովազդի մասին oրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման լիազորված մարմինը ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
Վերոգրյալից հետևում է, որ «Գովազդի մասին» մասին ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 2․2-րդ մասով սահմանված պատասխանատվությունը կարող է կիրառել ՀՀ կառավարության որոշմամբ լիազոր ճանաչված պետական կառավարման մարմինը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Վիճակախաղերի մասին» և «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված պահանջների նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում և պատասխանատվության միջոցները կիրառում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն՝ նախագծով առաջարկվում «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված համացանցով իրականացվող գովազդների հանդեպ վերոհսկողության իրականացման առումով կառավարման լիազոր մարմին ճանաչել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին:
4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:
5. Ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է` համացանցով վիճակախաղերի և ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդի իրականացման մասով օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին:
6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N917 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն, պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում էական փոփոխություններ չի նախատեսվում։

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Նախագիծ


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 974-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» և «ՀՀ կառավարության 1998 թվականի թիվ 821 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մաuին» որոշման նախագծեր• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 9-ի N 898-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Մինչև 3 հա հողատարածքները կաթիլային, անձրևացման ոռոգման համակարգերի ներդրման դեպքում ջրօգտագործողներին ոռոգման ջրի վարձավճարի փոխհատուցման ծրագիրը հաստատելու մասին• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 256-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Կառավարության որոշմամբ պարզեցվելու և թվայնացվելու է հիփոթեքային վարկի սպասարկման եկամտային հարկի գումարների վերադարձման գործընթացը• Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող Covid-19 կանոնակարգումը հավասարապես ազդելու է նաև պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վրա• Ովքե՞ր կարող են խնամվել շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում և ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ• «ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն