• Armenianeconomy.com

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի N 276-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

17 փետրվարի 2020 | Օրենսդրություն, Նախագծեր | Цитата

Հակիրճ բնութագիր

Նախագծերի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացը հստակեցնելու և առավել օբյեկտիվ ու միասնական որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտությունից:

Նախագծով առաջարկվում է 1 տարի ժամկետով անձի դիմումի հիման վրա կրկնակի անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննություններն (վերափորձաքննություններ) իրականացնել հատուկ ընթացակարգով՝ պարզեցված եղանակով, առանց անձի զննության, բացառությամբ հեռակա փորձաքննությունների, հաշմանդամության պատճառական կապը փոխելու, մահվան պատճառական կապը, մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը որոշելու, վերականգնողական անհատական ծրագիր մշակելու (լրացնելու) և փոփոխություններ կատարելու, առողջական վիճակը վատթարանալու, «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակից հետո 18 տարին լրանալու, 17 տարեկանից հետո հաշմանդամությունը «մինչև 18 տարին լրանալը» ժամկետով և օրենքով տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալուց հետո անժամկետ սահմանելու դեպքերում իրականացվող բժշկասոցիալական վերափորձաքննությունների:

Կրկնակի փորձաքննությունները պարզեցված կարգով իրականացնելու պարագայում, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով կձևավորվի 5-7 ԲՍՓ հանձնաժողով, որոնք կիրականացնեն առաջին անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննության համար դիմած անձանց փորձաքննությունը: Այս նպատակով փորձաքննությունների թիվը 1 օրվա կտրվածքով մեծ չէ՝ ընդամենը 4-5 անձ: Նախագծի ընդունումը նպատակ ունի բարձրացնել բժկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակի գործունեության արդյունավետությունը:

Նախագծով առաջարկվում է նաև հստակեցնել առողջական վիճակի վատթարացման հիմքով բժշկասոցիալական վերափորձաքննության դիմելու ժամկետները և կարգը, քանի որ հիվանդության սուր վիճակում, առանց համապատասխան բուժական և վերականգնողական միջամտություններ իրականացնելու և  դրանց արդյունքում ֆունկցիոնալ խանգարումների և կենսագործունեության սահմանափակումների աստիճանը որոշելու հաշմանդամություն սահմանելու օբյեկտիվությունն իջնում է: 

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

__ ____________ 2020 թվականի N __ -Ն 

Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 թվականի ՄԱՐՏԻ 2-Ի N 276-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ մեջ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հիմք ընդունելով «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51 հոդվածի «դ», «ե» և «թ» կետերի և 6-րդ հոդվածի դրույթները, ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 276-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`
Որոշումը լրացնել «2.» «և 1.3.» կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ՝
«1.2. Սահմանել, որ`

1) Որոշմամբ սահմանված՝ անձի կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա բժշկասոցիալական վերափորձաքննություններն իրականացվում են հատուկ ընթացակարգով՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 տարի ժամկետով, բացառությամբ առողջական վիճակը վատթարանալու, հեռակա փորձաքննությունների, հաշմանդամության պատճառական կապը փոխելու, մահվան պատճառական կապը, մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը որոշելու, վերականգնողական անհատական ծրագիր մշակելու (լրացնելու) և փոփոխություններ կատարելու, «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակից հետո 18 տարին լրանալու, 17 տարեկանից հետո հաշմանդամությունը «մինչև 18 տարին լրանալը» ժամկետով և օրենքով տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալուց հետո անժամկետ սահմանելու դեպքերում իրականացվող բժշկասոցիալական վերափորձաքննությունների։

սույն որոշման «2.» կետի 1-ին ենթակետում նշված ժամկետում վերափորձաքննության համար դիմող անձանց փորձաքննությունն իրականացվում է հետևյալ հատուկ ընթացակարգով`
ա. վերափորձաքննության համար դիմող անձը (ներկայացուցիչը) ներկայացնում է միայն Որոշման N 1 հավելվածի 10-րդ կետում նշված դիմումը, առանց դիմումին կցվող՝ հիվանդության, վնասվածքի, խեղման հետևանքով օրգանիզմի կայուն ֆունկցիաների խանգարումով պայմանավորված առողջության խաթարումը հաստատող բժշկական փաստաթղթերի,

բ. բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմինները վերափորձաքննությունն իրականացնում են առանց անձի օբյեկտիվ զննության,

գ. Որոշմամբ սահմանված ժամկետներում անձին տրամադրվում է բժշկասոցիալական փորձաքննական նոր որոշումը (վարչական ակտը)՝ նախորդ տարվա բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումով, 1 տարի ժամկետով,

դ. Որոշման N 1 հավելվածի 13-րդ կետում նշված վարչական վարույթ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործում լրացվում են միայն անձնական տվյալների և եզրափակիչ մասերը,

ե. բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքը մեկշաբաթյա ժամկետում ուղարկվում է անձի հաշվառման վայրի կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում կամ փաստացի բնակության վայրն սպասարկող կենսաթոշակ նշանակելու իրավասություն ունեցող մարմին:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին՝ մինչև սույն որոշման «2.» կետի 1-ին ենթակետում նշված ժամկետը  ներդնել մասնագետների ռեեստրից պատահական ընտրությամբ հանձնաժողովների կազմավորման համակարգ:»:
Որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի «10.2» կետից հետո լրացնել նոր «10.3.» կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«10.3. Մինչև 16 տարեկան երեխաների բժշկասոցիալական փորձաքննության նպատակով դիմում ներկայացրած ծնողի կամ խնամակալի մահվան, այլ անձի կողմից որդեգրման, ինչպես նաև ծնողների ամուսնալուծության դեպքերում բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքի մեջ ներկայացուցչի անձնական տվյալների փոփոխության համար, նոր ներկայացուցիչը գրավոր դիմում է բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովին՝ ներկայացնելով վերոնշյալ փաստերը հավաստող փաստաթղթեր:»։

3) Որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 11-րդ կետի 2-րդ նախադասությունում «հաշմանդամի» և «հաշմանդամ» բառերը փոխարինել «անձի» և «անձը» բառերով և կետը լրացնել նոր նախադասությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Անձը կամ նրա ներկայացուցչը հեռակա բժշկասոցիալական փորձաքննության կարող է դիմել հաշմանդամության սահմանված ժամկետի ավարտից հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում։»։

Որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի «11.1» կետում «հաշմանդամություն ունեցող անձն» բառերը փոխարինել «անձը» բառով։

Որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 29-րդ կետից հետո լրացնել նոր՝ «29.1.» կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«29.1. Սույն որոշման 29-րդ կետով սահմանված, առողջական վիճակի վատթարանալու հիմքով, անձը բժշկասոցիալական վերափորձաքննության համար կարող է դիմել անհրաժեշտ ախտորոշիչ, բուժական (այդ թվում վիրահատական) և վերականգնողական միջոցառումների իրականացումից հետո, իսկ տևական բուժում պահանջող հիվանդությունների ժամանակ` նաև բուժման ընթացքում, սակայն ոչ վաղ, քան բուժման սկզբից 3 ամիս հետո (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարների հաստատած` վերականգնման հեռանկարի բացակայություն ունեցող հիվանդությունների ցանկի)։»։

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 «Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 թվականի ՄԱՐՏԻ 2-Ի N 276-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ մեջ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 
Բժշկասոցիալական փորձաքննությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի N 276-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: Բժշկասոցիալական փորձաքննության նպատակով դիմելիությունը կազմում է տարեկան շուրջ 47,000 անձ, որից առաջին անգամ փորձաքննվողները՝ 15,000, վերափորձաքննվողները՝ 32,000 անձ: 32,000-ի 25%-ը (8000 անձ) անժամկետ հաշմանդամություն ունեցողներն են: Այսինք հաջորդ տարվա վերափորձաքննվողների թիվը կազմում է շուրջ 24,000 անձ: Փորձաքննության արդյունքում սահմանվում է հաշմանդամության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ խումբ և «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ, որոնք վերափորձաքննության արդյունքում կարող են փոփոխվել: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003 թ. հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման N 1 հավելվածի 30-րդ կետի, 1-ին խմբի հաշմանդամությունը սահմանվում է երկու տարի ժամկետով, 2-րդ և 3-րդ խմբերի հաշմանդամությունը` մեկ տարի ժամկետով, իսկ «Հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակը` երկու տարի ժամկետով կամ մինչև 18 տարին լրանալը:

Հաշմանդամության խմբերի փոփոխությունը ֆինանսական տեսանկյունից բյուջեի վրա ազդեցություն չի ունենում, քանի որ նվազագույն կենսաթոշակը նույնն է բոլոր խմբերի համար (26,500 ՀՀ դրամ):

Կրկնակի փորձաքննության (վերափորձաքննության) արդյունքում տարեկան փորձաքննվածների 2.6%-ը (624 անձ) հաշմանդամություն ունեցող անձ չեն ճանաչվում: Սակայն առաջնակի փորձաքննությամբ տարեկան հաշմանդամություն ունեցող անձի կարգավիճակ է սահմանվում դիմողների 85%-ին, շուրջ 12,000 անձի։

Չնայած ներկայումս վարվող քաղաքականության միտումներին, երբ բոլոր գործողություններն ուղղված են կոռուպցիոն դրսևորումները բացառելուն, այնուամենայնիվ, այդ արատավոր երևույթը շարունակում է դեռևս արմատացած մնալ շատ բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովներում: Այս          են վկայում վերջին  ամսների ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումները: Բժշկասոցիալական փորձաքննական (ԲՍՓ) հանձնաժողովներն աշխատում են գերծանրաբեռնված գրաֆիկով, մի շարք հանձնաժողովների կազմը համալրված չլինելու պատճառով: Հետևաբար, կրկնակի փորձաքննությունները պարզեցված կարգով իրականացնելու պարագայում, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանով կձևավորվի 9-10 ԲՍՓ հանձնաժողով, որոնք կիրականացնեն առաջին անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննության համար դիմած անձանց փորձաքննությունը: Այս նպատակով փորձաքննությունների թիվը 1 օրվա կտրվածքով մեծ չէ՝ ընդամենը 4-5 անձ:

Հաշվի առնելով հեռակա փորձաքննությունների, պատճառական կապերի, 18 տարին լրանալու, վերականգնողական անհատական ծրագրերի, առողջական վիճակի վատթարացումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հրատապությունը, դրանք ընդգրկվել են բացառությունների շարքում: Այս դեպքերում նախորդ որոշումը պարզեցված կարգով ուժի մեջ նույնությամբ թողնելը կարող է ռիսկային լինել փորձաքննվող անձի տեսանկյունից, քանի որ փորձաքննական որոշման փոփոխությունը կարող է հանգեցնել անձի իրավունքների և արտոնությունների փոփոխության:

Նշենք, որ ներկայումս աշխատանքներ են տարվում հաշմանդամության գնահատման համակարգի բարեփոխման ուղղությամբ: Մասնավորապես, մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառության մեջ է դրվել «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» օրենքի նախագիծը, այս համատեքստում ընթացքի մեջ են գնահատող մասնագետների ռեեստրի ներդրման աշխատանքները, նախատեսվում է մինչև 2020 թվականի վերջը դրանք ավարտին հասցնել:

    ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի N 276-Ն որոշման 10-րդ կետի դրույթների համաձայն՝ մինչև 16 տարեկան երեխաների բժշկասոցիալական փորձաքննության նպատակով տարածքային ԲՍՓ հանձնաժողով է դիմում ծնողներից մեկը կամ խնամակալը, իսկ բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքի մեջ նշվում է դիմումը ներկայացրած անձի անձնական տվյալները: Վերջինս էլ իրավունք է ձեռք բերում ստանալու հաշմանդամություն ունեցող երեխայի հաշմանդամության նպաստը: Ծնողի կամ խնամակալի մահվան, ծնողների ամուսնալուծության դեպքերում բազմաթիվ խոչընդոտներ ու խնդիրներ են առաջանում երեխայի նոր ներկայացուցչի կողմից հաշմանդամության նպաստը ստանալու հարցում: 

  Նույն որոշման N 1 հավելվածի 11-րդ կետով սահմանված է, որ եթե հաշմանդամը բուժման նպատակով գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, ապա նրա բժշկասոցիալական փորձաքննությունը, հաշմանդամություն ունեցող անձի կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի համաձայն, իրականացվում է հեռակա` բժշկասոցիալական փորձաքննության նախկին փաստաթղթերի և այն բժշկական կազմակերպության տված փաստաթղթերի հիման վրա, որտեղ նա գտնվում է բուժման մեջ: «Հաշմանդամ» բառի կիրառումը իրենից ենթադրում է, որ եթե հաշմանդամության սահմանված ժամկետից անգամ մեկ օր անցել է, անձը հեռակա վերափորձաքնության նպատակով իրավասու պետական մարմիններ դիմել չի կարող՝ զրկվելով իր իրավունքը իրացնելու հնարավորությունից:

          Վերոնշյալ որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով սահմանված է նաև բժշկասոցիալական փորձաքննության առաջին անգամ ուղեգրվելու կարգը և ժամկետները։  Հավելված 1-ի 29-րդ  կետով սահմանված է բժշկասոցիալական վերափորձաքննություն իրականացնելու դեպքերը, այդ թվում առողջական վիճակի վատթարացման դեպքը: Սակայն  հստակեցված չեն այդ նպատակով դիմելու ժամկետները և գործընթացը:  Ներկայումս առողջապահության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում հաշմանդամության երկրոդ խումբ ունեցող անձանց մատուցվում են ծառայություններ պետական պատվերի շրջանակներում մի շարք թանկարժեք վիրահատական միջամտությունների դեպքում, ինչն էլ շարժառիթ է հանդիսացել 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից հիվանդության սուր վիճակներում դիմելու: Որոշ դեպքերում, երբ անձին հրատապ վիրահատական բժշկական օգնություն տրամադրելու անհրաժեշտություն է առաջանում, առողջապահության մասնագետների կողմից ուղղորդվում են հաշմանդամության խմբի վերանայման կամ հաշմանդամության երկրորդ խումբ «ստանալու»: Որոշմամբ վերափորձաքննության դիմելու ժամկետները հստակեցված չլինելու պատճառով խնդիրներ են առաջանում դիմումը ընդունելու կամ չընդունելու, ինչպես նաև բժշկական փաստատթղթերում առկա տվյալների մասով: Ելնելով վերոգրյալից, ակնհայտ է դառնում որ արհեստականորեն բարձրանում է վիճակի վատթարացման հիմքով վերափորձաքննությունների ենթարկվելու դեպքերի քանակը և 3-րդ խմբից 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվածների քանակը։ Այսպիսով, 2018թ  վերափորձաքննության արդյունքում 3-րդ խմբից 2-րդ խմբի հաշանդամություն է սահմանվել 765 անձի, իսկ 2019թ.՝ 1435 անձի։

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծով առաջարկվում է 1 տարի ժամկետով անձի դիմումի հիման վրա կրկնակի անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննություններն (վերափորձաքննություններ) իրականացնել հատուկ ընթացակարգով՝ պարզեցված եղանակով, առանց անձի զննության, բացառությամբ հեռակա փորձաքննությունների, հաշմանդամության պատճառական կապը փոխելու, մահվան պատճառական կապը, մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը որոշելու, վերականգնողական անհատական ծրագիր մշակելու (լրացնելու) և փոփոխություններ կատարելու, առողջական վիճակը վատթարանալու, «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակից հետո 18 տարին լրանալու, 17 տարեկանից հետո հաշմանդամությունը «մինչև 18 տարին լրանալը» ժամկետով և օրենքով տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալուց հետո անժամկետ սահմանելու դեպքերում իրականացվող բժշկասոցիալական վերափորձաքննությունների:

Փորձաքննությունները (հաշմանդամության գնահատումը) կիրականացվեն նոր սկզբունքով՝ պատահական ընտրությամբ ձևավորված հանձնաժողովների միջոցով: Նշենք, որ ներկայումս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն աշխատանքներ է տանում գնահատող մասնագետների ռեեստրի ձևավորման ուղղությամբ: Պարբերաբար և հաշմանդամության գնահատման գործընթացից 2-3 օր առաջ ձևավորվող հանձնաժողովների գործունեության պարագայում հնարավորինս նվազում են կոռուպցիոն ռիսկերը: Փոփոխության թիրախը կլինի նաև այն, որ հաշմանդամության գնահատման գործընթացում շեշտը կդրվի ոչ թե հաշմանդամության կարգավիճակ սահմանելու, այլ անհրաժեշտ ծառայությունների փաթեթը որոշելու վրա:

         Նախագծով նաև առաջարկվում է հստակեցնել անձի հեռակա վերափորձաքննության դիմելու ժամկետը։

Նախագծով սահմանվել է դրույթ՝ մինչև 16 տարեկան երեխաների ծնողի կամ խնամակալի մահվան, ծնողների ամուսնալուծության դեպքերում բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքի մեջ ներկայացուցիչի անձնական տվյալների փոփոխություն իրականացնելու վերաբերյալ։

Նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել առողջական վիճակի վատթարացման հիմքով բժշկասոցիալական վերափորձաքննության դիմելու ժամկետները և կարգը, քանի որ հիվանդության սուր վիճակում, առանց համապատասխան բուժական և վերականգնողական միջամտություններ իրականացնելու և  դրանց արդյունքում ֆունկցիոնալ խանգարումների և կենսագործունեության սահմանափակումների աստիճանը որոշելու հաշմանդամություն սահմանելու օբյեկտիվությունն իջնում է: 

3. Նախագծերի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք 

Նախագիծը մշակվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը 

Նախագծերի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է վերափորձաքննություններն իրականացնել հատուկ ընթացակարգով (պարզեցված), զուգահեռաբար աշխատանքներ տանելով մասնագետների ընտրության (հանձնաժողովների ձևավորման) նոր համակարգ ձևավորելու ուղղությամբ, որը կապահովի կոռուպցիոն ռիսկերի նվազումն ու բացառումը, կհստակեցվի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացը, կնվազի հայեցողկական որոշումների կայացումը:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 «Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 թվականի ՄԱՐՏԻ 2-Ի N 276-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ մեջ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չկա: 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 թվականի ՄԱՐՏԻ 2-Ի N 276-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ մեջ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Կրկնակի փորձաքննության (վերափորձաքննության) արդյունքում տարեկան փորձաքննվածների 2.6%-ը (624 անձ) հաշմանդամություն ունեցող անձ չեն ճանաչվում: Հաշվի առնելով 2020 թվականի համար կանխատեսվող կենսաթոշակի միջին ամսական չափի աճը, հաշմանդամության միջին կենսաթոշակի չափը կկազմի 44000 ՀՀ դրամ, 624 անձի հաշմանդամության կենսաթոշակը տարեկան կկազմի 329 472 000 ՀՀ դրամ:

Միաժամանակ, բժշկասոցիալական փորձաքննության բաժինները աշխատելու են կրճատված կազմով՝ 24-ի փոխարեն 9-10-ը բաժին (ներառյալ վերափորձաքննության, բժշկասոցիալական փորձաքննության հարցերով դիմում-բողոքների ուսումնասիրության, բժշկասոցիալական փորձաքննություն անցած անձանց տվյալների մշակման և վերլուծության բաժինները), որը ենթադրում է շուրջ 140 մլն. ՀՀ դրամ խնայողություն: 

Նախագծի ընդունումը նպատակ ունի բարձրացնել բժկասոցիալական փորձաքննության գրասենյակի գործունեության արդյունավետությունը: Ակնկալվում է, որ կբարձրանա նաև հանձնաժողովներ առաջնակի դիմած անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննությունների օբյեկտիվությունը, ինչը կարող է հանգեցնել առաջնակի հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչվողների թվի փոփոխության (նվազման):

e-draft.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Քննարկվել են բիզնեսի համար կառուցապատման հեշտացման աշխատանքները• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011Թ. ՄԱՐՏԻ 24-Ի ԹԻՎ 305-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Արձակուրդ՝ մինչև աշխատանքի 6 ամիսը լրանալը, տուժանք՝ աշխատողին արձակուրդ չտրամադրելու դեպքում․ ի՞նչ է առաջարկվում նոր փոփոխություններով• ՀՀ-ն ՑԵՄԵՆՏԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ, ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀԱՄՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Ի՞նչ անել, եթե քաղաքացին համաձայն չէ բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշման հետ• Ո՞ւմ և ի՞նչ չափով է վճարվում մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը• «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1845-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ• «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծեր

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն