• Armenianeconomy.com

Հայաստանի Հանրապետության հար­կա­­յին օրենս­­­գրքում լրացումներ կատարելու մասին

17 դեկտեմբերի 2021 | Օրենսդրություն, Նախագծեր | Цитата

Առևտրա­­­կան (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղ­վող շահութահարկ վճա­րողների մոտ խոտան ապրանքի տեսքով ձևավորված որակական կորուստները համա­­­­խառն եկամ­տից նվա­զեց­նելու հնարավորությունների ընձեռում

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1․ Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվա­կանի հոկ­­տեմբերի 4-ի հար­կա­­յին օրենս­­­գրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 122-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «շրջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև առևտրա­կան (առք ու վաճառքի) գոր­­ծունեության նպատակով ձեռք բերված խոտան ապ­րանքը, եթե սույն հոդվածի 6-7-րդ մասե­րին համապատասխան՝ որպես այլ կորուստ չի նվա­զեց­վում համախառն եկամտից» բառերը։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվա­նից և տարածվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարա­բե­րու­թյուն­ների վրա։

2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առևտրա­կան (առք ու վաճառքի) գոր­ծունեու­թյան մասով առկա՝ սույն օրենքի համաձայն որակական կորուստ համարվող արտադրանքը (ապրանքը) համախառն եկա­մտից նվա­զեցվում է 2022 թվականի հարկային տարվա ընթաց­քում՝ այդ տարվա համա­խառն եկամտի երկու տոկոսի չափով:

իմնավորում

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի նպա­տակը առևտրա­­­կան (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղ­վող շահութահարկ վճա­րողների մոտ խոտան ապրանքի տեսքով ձևավորված որակական կորուստները համա­­­­խառն եկամ­տից նվա­զեց­նելու հնարավորությունների ընձեռումն է:

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները. Հար­կա­­յին օրենս­­­գրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 122-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ գույքի՝ փաս­տա­թղթերով հիմնավորված որակական կորուստը համախառն եկամտից նվազեցվում է այդ կորստի տեղի ունենալու կամ այդ կորուստը հայտնաբերելու հարկային տարվա համա­խառն եկա­մտի մեկ տոկոսը չգերազանցող չափով՝ տվյալ հարկային տարվա ընթացքում: Նույն մասի կիրա­ռության իմաստով՝ գույքի որակական կորուստ է համարվում պիտանիության (պահ­պան­ման) ժամկետ ունեցող ապրանքի պիտանիության (պահպանման) ժամկետի սպառման կամ ժամա­նակի ընթացքում մաշվածության և (կամ) քայքայման արդյունքում գույքի սպառողական հատ­կանիշների անկման կամ Օրենսգրքով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահ­մանված դեպքերում ապրանքի մատակարարման արգելքների կամ սահմանափակումների առա­ջացման արդյունքում շրջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը:

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ առևտրա­յին գործունեությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբ­յեկտների մոտ առևտրա­կան (առք ու վաճառքի) գոր­­ծունեության նպատակով ձեռք բերված խոտան ապ­րանքների մասով ձևավորված որակական կորուստները համախառն եկամտից նվա­զեցնելու նպատակով գործող հարկային օրենսդրությամբ համապատասխան կար­գա­վո­րում­ներ նախատեսված չեն:

3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է սահ­մա­նել, որ որակական կորուստ է համարվում նաև առևտրա­կան (առք ու վաճառքի) գոր­­ծու­նեու­թյան նպատակով ձեռք բերված խոտան ապ­րանքը, եթե Օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 6-7-րդ մասերին համապատասխան՝ որպես այլ կորուստ չի նվա­զեց­վում համախառն եկամտից:

4. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան առևտրա­­կան (առք ու վաճառքի) գործունեության մասով շահութահարկ վճարողի հարկման բազայի որոշման նպա­տակով համախառն եկամտից նվազեցվող՝ գույքի՝ փաստաթղթերով հիմնավորված որա­կա­կան կորուստներն են:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք. Նախա­­գի­ծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կող­­մից:

6. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդուն­­­­­­­­­­­­­ման արդ­յուն­­քում ակնկալվում է հնարավորություն ընձեռել շահութահարկ վճա­րողներին առևտրա­­­կան (առք ու վաճառքի) գոր­­ծու­նեու­թյան նպատակով ձեռք բերված խոտան ապ­րանքը նվազեցնել համա­­խառն եկամ­տից:

Միաժամանակ, նախագծի ընդունումը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրա­ժեշ­տու­թյուն չի պահանջում, իսկ դրա ընդուն­­մամբ պայմանավորված՝ պե­տա­­կան բյուջեի եկա­­մուտ­­ների էական նվա­­զե­­ցում կամ ծախ­­­­սերի ավելա­ցում տեղի չի ունենա:

Բացի այդ, նախագծի ընդունմամբ պայմանավորված՝ համապատասխան լրացումներ կատա­­րելու անհրաժեշտություն կառաջանա նաև ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկ­տեմ­բերի 5-ի  N 1261-Ն որոշման մեջ:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազ­մա­վա­րություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազ­մա­վա­րություններ․

Նախագիծը բխում է Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 6.8-րդ «Հարկա­բյու­ջետային քաղաքականություն» մասով սահմանված քաղաքականության ուղղություններից, ըստ որի հարկային օրենսդրության բարելավման միջոցով կարևորվելու է ներդրողների համար արդար, ընկալելի և կանխատեսելի միջավայրի ձևավորումը:


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Հայաստանը 280 հազար դոլար կվճարի Steptoe and Johnson ընկերությանը՝ արբիտրաժում ՀՀ շահերը պաշտպնելու համար• Գեղամասարում արեւային կայան կկառուցվի. արտադրված էլեկտրաէներգիան ամբողջությամբ վաճառվելու է «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ին• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 898-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ• «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ• 2018-ի համեմատ՝ ներկայումս ՀՀ-ում ունենք 123 հազար 310-ով ավելի աշխատատեղ. վարչապետի խոսքը՝ ԱՆԻՖ-ի գործունեությանը նվիրված միջոցառմանը• Քննարկվել են հարկաբյուջետային քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր• ԶԼՄ օրենքում առաջարկվող կարգավորմամբ լրատվամիջոցը չի զրկվում պետական մարմնում գործունեություն իրականացնելու իր իրավունքից. Արթուր Հովհաննիսյան• Ռոյալթիի հարկման համակարգը կլինի ավելի արդար ու արդյունավետ• Օրենսդրորեն կկարգավորվի համայնքների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման գործընթացը

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն