• Armenianeconomy.com

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

18 հոկտեմբերի 2021 | Օրենսդրություն, Նախագծեր | Цитата

Ներկայացվող նախագծի ընդունումը նպատակ ունի ապահովել ««Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 27-ի ՀՕ-242-Ն oրենքի կիրարկումը և լուծել իրավակիրառ պրակտիկայում ծագած խնդիրները:

ՆԱԽԱԳԻԾ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

___________________ 2021 թվականի N ____ -Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 1024-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14‑ի ««Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 1024-Ն որոշման (այսուհետ` որոշում) տեքսում և հավելվածներում «սոցիալական ապահովության ծառայություն» և «սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն» բառերը և դրա հոլովաձևերը փոխարինել «միասնական սոցիալական ծառայություն» բառերով և համապատասխան հոլովաձևերով.
որոշման N 2 հավելվածում`
2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 2.1-ին կետով.
«2.1.Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում գործատուի փոփոխության (բացառությամբ վերակազմակերպման) դեպքում վարձու աշխատողին մայրության նպաստը վճարում է ծառայությունը՝ իր տարածքային բաժինների միջոցով։»

3-րդ կետում «երկրորդ» բառը փոխարինել «առաջին» բառով․
4-րդ կետում «2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ» բառերը փոխարինել «1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, և 5-րդ» բառերով, իսկ «իսկ 7-րդ» բառերը փոխարինել «իսկ 6-րդ» բառերով.
9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 9.1-ին կետով.
«9.1. Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում գործատուի փոփոխության (բացառությամբ վերակազմակերպման) դեպքում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ տալու մասին անհատական իրավական ակտ ընդունելու համար գործատուի (ում հետ գործատուի փոփոխությունից հետո վարձու աշխատողը գտնվում է աշխատանքային հարաբերությունների մեջ) համար հիմք է համարվում՝

1) սույն կարգի 18.1-ին կետով սահմանված կարգով լրացված անաշխատունակության թերթիկի լուսապատճենը՝ տրված այն գործատուի կողմից, որը մինչև գործատուի փոփոխությունը նշանակել, հաշվարկել և վճարել է մայրության նպաստ,

2) անաշխատունակության թերթիկի լուսապատճենը՝ տրված ծառայության կողմից, եթե այդ անաշխատունակության թերթիկի հիման վրա մինչև գործատուի փոփոխությունը մայրության նպաստ չի նշանակվել, հաշվարկվել և վճարվել։».

11-րդ կետը «իրավունք» բառից հետո լրացնել «, իսկ անաշխատունակության նպաստ հաշվարկվում է սկսած այն օրվանից, երբ վարձու աշխատողը չի ներկայացել աշխատանքի, բայց ունեցել է անաշխատունակության նպաստի իրավունք» բառերով.
14-րդ կետի՝
ա. 1-ին ենթակետը լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ «դ» պարբերությամբ.

«դ. եթե անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ վարձու աշխատողի՝ անաշխատունակության նպաստը հաշվարկող գործատուի մոտ աշխատելու ժամանակահատվածը պակաս է տասներկու ամսվանից` օրենքի 22-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված տեղեկանքը, անհրաժեշտության դեպքում` խնամքի արձակուրդն սկսվելու ամսվան նախորդող ամսին աշխատանքային պայմանագրով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վարձու աշխատողի համար սահմանած (անկախ հաշվարկվելու հանգամանքից) կամ հաշվարկված հիմնական աշխատավարձի չափի մասին այլ գործատուի (որի հետ, ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ, վարձու աշխատողն աշխատանքային հարաբերությունների մեջ չէ) տված տեղեկանքը, եթե հաշվարկային ժամանակահատվածում եղել են ամիսներ, որոնց ընթացքում վարձու աշխատողն այլ գործատուի մոտ գտնվել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում.»,

բ. 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«բ. սույն կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությունում նշված տեղեկանքները, եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ վարձու աշխատողի` նպաստը հաշվարկող գործատուի մոտ աշխատելու ժամանակահատվածը պակաս է տասներկու ամսվանից.»,

գ.  լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 4-րդ ենթակետով.

«4) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում գործատուի փոփոխության (բացառությամբ վերակազմակերպման) դեպքում, եթե  առկա են օրեր, որոնց ընթացքում վարձու աշխատողը գտնվել է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում, սակայն չի ստացել մայրության նպաստ, մայրության նպաստը վճարելու համար օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված ժամկետում տարածքային բաժին է ներկայացնում՝

ա. անաշխատունակության թերթիկը, եթե դրա հիման վրա որևէ գործատու չի նշանակել, հաշվարկել և վճարել մայրության նպաստ.

բ. սույն կարգի 18.1-ին կետով սահմանված կարգով լրացված՝ անաշխատունակության թերթիկի լուսապատճենը, եթե դրա հիման վրա մինչև գործատուի փոփոխությունը նշանակվել, հաշվարկվել և վճարվել է մայրության նպաստ,

գ․ ըստ անհրաժեշտության՝ սույն կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությունում նշված տեղեկանքները, եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ գործատուի (ում հետ գործատուի փոփոխությունից առաջ վարձու աշխատողը գտնվել է աշխատանքային հարաբերությունների մեջ) մոտ աշխատելու ժամանակահատվածը պակաս է տասներկու ամսվանից։»․

18-րդ կետում «անաշխատունակության նպաստը» բառերը փոխարինել «նպաստը» բառով.
18-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.1-ին կետ.
«18.1. Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում (բացառությամբ վերակազմակերպման հիմքով)  գործատուն, ով նշանակել, հաշվարկել և վճարել է մայրության նպաստ, այդ նպաստի նշանակման համար հիմք հանդիսացած՝ իր կողմից լրացված անաշխատունակության թերթիկի լուսապատճենի առաջին էջում կատարում է «Բնօրինակը գտնվում է --------------------- կազմակերպությունում» գրառումը և ստորագրությամբ հաստատելով  անաշխատունակության թերթիկի լուսապատճենը վարձու աշխատողի պահանջով տալիս է նրան:».

1-ին կետում «նվազագույն ամսական աշխատավարձի» բառերը փոխարինել ««Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված չափի և նվազագույն ամսական աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկված եկամտային հարկի հանրագումարի (այսուհետ` նվազագույն ամսական աշխատավարձ)» բառերով.
26-րդ կետում ««Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված չափի և նվազագույն ամսական աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկված եկամտային հարկի հանրագումարի (այսուհետ` նվազագույն ամսական աշխատավարձ)» բառերը փոխարինել «նվազագույն ամսական աշխատավարձի» բառերով, իսկ կետը լրացնել հետևյալ նախադասությամբ.
«Եթե միջին ամսական աշխատավարձը (սույն կարգի համաձայն հաշվարկված միջին ամսական աշխատավարձից հաշվարկված տոկոսաչափը) պակաս է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսից, ապա նպաստը հաշվարկվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսից:».

27-րդ կետից հանել «մայրության» բառերը.
32-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 33-րդ, 33.1-ին, 33.2-րդ և 33.3-րդ-րդ կետերով.
«33.  Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում գործատուի փոփոխության (բացառությամբ վերակազմակերպման) դեպքում մայրության նպաստը ծառայությունը վարձու աշխատողին վճարում է որևէ գործատուի մոտ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնված, սակայն մայրության նպաստ չվճարված օրերի համար։

33.1. Սույն կարգի 33-րդ կետում նշված դեպքում մայրության նպաստը հաշվարկելիս ծառայությունը ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին օր է ընդունվում՝

1)  հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին օրը, եթե անաշխատունակության թերթիկի հիման վրա որևէ գործատու չի նշանակել, հաշվարկել և վճարել մայրության նպաստ,

2) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի առաջին օրը, եթե անաշխատունակության թերթիկի հիման վրա մինչև գործատուի փոփոխությունը որևէ գործատու նշանակել, հաշվարկել և վճարել է մայրության նպաստ։

33.2.  Սույն կարգի 33.1-ին կետի 1-ին ենթակետում նշված դեպքում ծառայությունը մայրության նպաստը հաշվարկում է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվելու բոլոր օրերի համար՝ սույն կարգով սահմանված կարգով հաշվարկված միջին աշխատավարձից։

33.3. Սույն կարգի 33.1-ին կետի 2-րդ ենթակետում նշված դեպքում ծառայությունը մայրության նպաստը հաշվարկում է այն միջին աշխատավարձից, որից մինչև գործատուի փոփոխությունը  նշանակվել, հաշվարկվել և վճարվել է մայրության նպաստ։ Այս դեպքում ծառայությունը մայրության նպաստը վճարում է իր կողմից հաշվարկված և  գործատուի կողմից հաշվարկված (մինչև հարկումը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ վճարների մասհանումները, պահումները) գումարի դրական տարբերության չափով, իսկ հակառակ դեպքում, երբ նշված տարբերությունը փոքր է կամ հավասար 0-ից, ծառայությունը մայրության նպաստ չի վճարում։».

որոշման N 5 հավելվածի՝
6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․
«6. Անաշխատունակության թերթիկը, բացառությամբ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու հետևանքով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքի, քաղաքացուն տրվում է այն ստանալու համար քաղաքացու դիմելու  օրը, իսկ բացվում է ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ գտնվելու այն օրվանից, երբ քաղաքացին դիմել է բժշկական կազմակերպություն:».

10-րդ կետը «օրը» բառից հետո լրացնել «(ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում` դրան հաջորդող աշխատանքային օրը)» բառերով.
21-րդ կետից հանել «տվյալ տարածքն սպասարկող բժշկափորձագիտական» բառերը․
24-րդ կետից հանել «է տվյալ տարածքի բժշկական հաստատության բժշկափորձագիտական» բառերը.
որոշման N 6 հավելվածի 6-րդ կետից հանել «տվյալ տարածքն սպասարկող բժշկափորձագիտական» բառերը.
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հիմնավորում

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման 

Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
Ներկայացվող նախագծի ընդունումը նպատակ ունի ապահովել ««Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 27-ի ՀՕ-242-Ն oրենքի կիրարկումը և լուծել իրավակիրառ պրակտիկայում ծագած խնդիրները: 

1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

Վերը նշված օրենսդրական փոփոխությամբ սահմանվեց, որ

ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ հաշվարկվում է 1-ին աշխատանքային օրվանից (նախկին իրավակարգավորումներով հաշվարկվում էր 2-րդ աշխատանքային օրվանից).
եթե օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ վարձու աշխատողի կամ ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի ժամանակավոր նպաստը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող միջին ամսական աշխատավարձը կամ եկամուտը պակաս է նվազագույն ամսական աշխատավարձի հիսուն տոկոսից, ապա մայրության նպաստը հաշվարկվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի հիսուն տոկոսից (նախկին իրավակարգավորումներով միջին աշխատավարձի ստորին շեմ սահմանաված էր միայն մայրության նպաստ հաշվարկելու դեպքում).
նպաստը հաշվարկելիս, եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ վարձու աշխատողի` տվյալ գործատուի մոտ աշխատելու ժամանակահատվածը պակաս է տասներկու ամսից, ապա վարձու աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում նաև հաշվարկային ժամանակահատվածում այլ գործատուի` մինչև տվյալ գործատուի մոտ աշխատանքի անցնելը անցնելու ամիսը վճարված եկամուտը, եթե վարձու աշխատողը ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ այդ գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ չէ (նախկին իրավակարգավորումներով հաշվարկային ժամանակահատվածում այլ գործատուի մոտ ունեցած եկամուտը միջին աշխատավարձը հաշվարկելիս հաշվառվում էր միայն մայրության նպաստ հաշվարկելու դեպքում).
հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածում գործատուի փոփոխության (բացառությամբ վերակազմակերպման) դեպքում վարձու աշխատողին մայրության նպաստը վճարում է լիազոր մարմինը՝ Կառավարության սահմանած կարգով։
1.2. Առկա խնդրի առաջարկվող լուծումը

Նախագծով առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ՝ այն համապատասխանեցնելով վերը նշված օրենսդրական փոփոխություններին։

2․ Կարգավորման առարկան

Ներկայացվող նախագծով առաջարկվում է՝

անաշխատունակության նպաստ հաշվարկելը կանոնակարգող դրույթներում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ նպաստը հաշվարկել 1-ին աշխատանքային օրվանից հաշված.
միջին ամսական աշխատավարձի հաշվարկման վերաբերյալ դրույթներում կատարել կատարել համապատասխան փոփոխություն, որի համաձայն, եթե օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված միջին ամսական աշխատավարձը (կարգի համաձայն հաշվարկված միջին ամսական աշխատավարձից հաշվարկված տոկոսաչափը) պակաս է ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջանալու օրվա դրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսից, ապա նպաստը հաշվարկվելու է նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսից.
Կարգավորել հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում գործատուի փոփոխության (բացառությամբ վերակազմակերպման) դեպքում վարձու աշխատողին մայրության նպաստը Միասնական սոցիալական ծառայության կողմից վճարելու հետ կապված իրավահարաբերությունները։ Մասնավորապես նախատեսվում է, որ ծառայությունը վարձու աշխատողին վճարում է որևէ գործատուի մոտ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնված, սակայն մայրության նպաստ չվճարված օրերի համար։ Ընդ որում, եթե մինչև գործատուի փոփոխությունը վարձու աշխատողին արդեն նշանակվել է մայրության նպաստ, ապա ծառայությունը նպաստը վճարում է իր կողմից հաշվարկված և գործատուի կողմից հաշվարկված (մինչև հարկումը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ վճարների մասհանումները, պահումները) գումարի դրական տարբերության չափով, իսկ հակառակ դեպքում, երբ նշված տարբերությունը փոքր է կամ հավասար 0-ից, ծառայությունը մայրության նպաստ չի վճարում․
Նախատեսվում են սահմանել նաև գործատուի փոփոխության դեպքում մայրության նպաստ վաճարելու համար ծառայություն ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անաշխատունակության թերթիկը (եթե գործատուին չի ներկայացվել) կամ անաշխատունակության թերթիկի լուսապատճենը (եթե որևէ գործատու կողմից որոշակի օրերի համար արդեն վճարվել է մայրության նպաստ).
Կանոնակարգվել են նաև իրավակիրառ պրակտիկայում ի հայտ եկած որոշակի խնդիրներ։
 3․ Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը

Նախագիծն ընդունվելու դեպքում որոշման դրույթները կհամապատասխանեցվեն վերը նշված օրենսդրական փոփոխություններին:

4․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը չի բխում է չի բխում «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050» ռազմավարական փաստաթղթից, Կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրից, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններից։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» օրենքով կառավարությանը տրված լիազորությունների իրականացման շրջանակներում ««Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 27-ի ՀՕ-242-Ն oրենքի կիրարկումը և իրավակիրառ պրակտիկայում ծագած խնդիրները լուծելու անհրաժեշտությամբ։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացման կամ նվազեցման բացակայության մասին 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում էական ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում:

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության բացակայության մասին 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն չկա:


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՆ ՆԵՐԴՐԵԼ Է ԹՈՒՅԼԱՏՎԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ• ԱԺ մշտական հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել ԵՏՄ համաձայնագրին• Գործադիրն առաջարկում է չեղյալ ճանաչել նույնանուն երկու օրենքներում լրացումներն ու փոփոխությունները• Կառավարությունը փոփոխություններ եւ լրացումներ է առաջարկում Հարկային օրենսգրքում• ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովին կից գործելու է ՓՄՁ ոլորտի հարցերով աշխատանքային խումբ• Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եվ լրացումներ կատարելու մասին• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 12-ի N 284-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 12-ի N 287-Ն որոշումների մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ• ՊԵԿ-Ը ՀՈՐԴՈՐՈՒՄ Է ՎՃԱՐԵԼ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ• ԿԱՅԱՑԵԼ Է ՊԵԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն